İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamalı Bordro Uzmanlığı Eğitimi Leave a comment

iş ve sosyal güvenlik

’ 6552 SAYILI YENİ TORBA  YASANIN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ‘’
  ‘’ SON DÖNEMDE YAYINLANAN GENELGELER VE DUYURULAR’’

4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun işverene getirdiği yükümlülükler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Uygulamaları, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki 2014 yılından itibaren değişikler, son dönemde yayınlanan mevzuat ve yönetmelikler, SGK’ ya işverenlerce yapılan tüm bildirimler, idari para cezaları ve teşvikler hakkında,  işe iade mahkeme ve bildirimlerin süreçleri hakkında tüm merak edilenler. 6552 sayılı torba yasanın  çalışma hayatına getirecekleri ,

Amaç:
İnsan kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi ve işletmelerde İnsan kaynakları özlük işleri alanında oluşabilecek riskleri en aza indirmek.

Kimler Katılmalı
İnsan kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİN PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ SÜREÇLERİNE ETKİSİ

•    İnsan Kaynakları Yönetimi’nin amaç ve işlevleri nelerdir?
•   İş Kanunu’na göre, İnsan kaynakları süreçlerinde organizasyon şemasının ve   görev tanımının önemi
•   İş Kanunu’na göre, Performans Yönetimin ve İş Akış süreçlerin önemi.
•   4857 İş Kanunu’na, 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğine göre personel eğitiminin önemi nedir?
•   İş Kanunu’na göre, personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçleri
•   İnsan kaynakları özlük işlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.
•   Personel özlük işlerinin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından riskleri azaltmak için yıllık ve aylık  rutin   kontrol süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerekiyor?
•   6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin asıl işverenlere getirdikleri sorumluluklar nelerdir?
•   2014 yılı değişen mevzuatları ve Yargıtay kararlarının özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
•   Denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞE İADE SÜREÇLERİ

•   4857 Sayılı İş Kanunu’na göre İş Sözleşmesinin önemi nedir?
•   Sözleşme türleri nelerdir?
•   Belirli süreli iş sözleşmesi.
•   Belirsiz süreli iş sözleşmesi.
•   Kısmı süreli (Part-time) iş sözleşmesi.
•   Çağrı üzerine yapılan iş sözleşmesi.
•   Takım iş sözleşmesi.
•   İş sözleşmesi deneme süresi nasıl değerlendirilmeli, süreci nasıl olmalı?
•   İşveren tarafından iş sözleşmesi nasıl sona erdirilir? Feshin geçerli sebebe  dayandırılması.
•   Yargıtay kararları ışığında feshin geçersiz sebebe dayandırılması.
•   İş sözleşmesinin süreli fesih edilmesi, ihbar öneli kullanılması ve süreçleri.
•   İş arama izninin kullanılması ve hesaplanması.
•   6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na göre ibranamede dikkat edilmesi gerekenler.
•   6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na ve 4857 İş Kanunu’na göre çalışma belgesinin önemi nedir?
•   İşten ayrılış durumlarında 4857 İş Kanunu’na göre hangi fesih ile işten ayrılış yapılacağını ve  çalışanın hangi kodlar ile çıkarılsa işsizlik maaşı alacağının işlem süreçleri ve detayları.
•   Fesih bildirimine itiraz ve usulü işveren tarafından feshedilen sözleşmeye, çalışan tarafından hak düşürücü süreler içinde itirazı(Yargıtay kararları ışığında)
•   4857 İş Kanunu’nun tüm maddelerinin işletmeler için önemi

ÖZLÜK İŞLERİ BORDROLAMA SÜREÇLERİN ÖNEMLİ KONULARI

•   Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
•   Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
•   Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
•   Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
•   213 Sayılı Vergi Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857  Sayılı İş Kanunu’na göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler.
•   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun insan kaynaklarına etkisi.
•   5510 Sayılı Kanunda sigorta primine tabi olan ve olmayan kazançlar nelerdir?
•   Sosyal Güvenlik Kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
•   Gelir Vergisi dilimleri, Kümülâtif Gelir Vergisi Dilimi’nin değişmesi ile bordroda oluşan değişiklikler.
•   Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirilme süreçleri.
•   İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
•   Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
•   SSK prim matrahı nedir?
•   Asgari Geçim İndirimi Sistemi’nin genel esaslarına ilişkin merak edilenler ve çalışanlara yansıması.

İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ

•   5510 Sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
•   5510 Sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
•   5510 Sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
•   Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişlikler.
•   EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
•   Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir, ne zaman hazırlanır?
•   6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulmasının önemi.
•   İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
•   İşyeri Açılışı ve Bildirimi
•   Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
•   SGK teşvikleri? İndirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
•   SGK ve İŞKUR’a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar ve dikkat edilmesi gerekenler.
•   Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
•   Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
•   Kısmı süreli çalışan personellerin kıdem, ihbar tazminatın hesaplanması.
•   SGK İşveren Uygulama Tebliğinde alan yer alan işletmeler için önemli konuları nelerdir?
•   Primler ve prim belgeleriyle ilişkin hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
•   SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?

YARGITAY BAKIŞ AÇISIYLA 4857 İŞ KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ & 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU

•   Çalışma süresinden sayılan haller nelerdir?
•   Ara dinleme nedir ve süreleri?
•   Fazla çalışma ile ilgili tüm ayrıntılar ve hesaplamalar.
•   Fazla çalışma yapılırken personelin onayı aranır mı?
•   Fazla çalışma ve Fazla sürelerle çalışma arasında farklılıklar nelerdir?
•   Ulusal ve dini bayram tatilleri
•   Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma durumunda ücret hesaplaması.
•   Hafta tatili ücreti hak edilmesi ve SGK uygulamaları.
•   Ücret kesme cezası ve SGK uygulamaları nasıl olmalı
•   Ücret hesap pusulasının verilmesi (Yargıtay Kararları Işığında)
•   Gebe ve emziren kadınların çalıştırılması şartları ile ilgili neler yapılmalı?
•   6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nin önemi nelerdir?
•   6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ‘ne göre personel eğitiminin önemi nelerdir?
•   6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ’ne göre işletmeler neler yapmalı?
•   Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izin kullanma dönemi yıllık izin kullanma süreleri.
•   Yıllık izin bakımından çalışmış gibi sayılan haller.
•   Yıllık izin talebinin başlamasıyla bitişine kadarki süreç.
•   Yıllık izin defterlerinin personellere imzalatılmasının önemi.
•   Emekli ve askerlikten ayrılanların yıllık izin kullanımı.
•   (Yargıtay Kararlı Işığında) Kısmi süreli çalışanların yıllık izin kullanım hakkı.

İŞE İADE DAVASI  VE SGK SÜREÇLERİN  YÖNETİMİ

•   Fesihte hak düşürücü süreler
•   İşe  iade davasında başlayarak sonuçlanara
•   Boşta geçen süreye  göre ücretlerin  hesaplanması  ek aylık hizmet bildirimi , bordoların  yapılması
•   İşe  iade  başlatması durumda oluşacak  durumlar
•   İşe iade süreçlerinde  İşe giriş  ve çıkış işlemleri sgk  ile yapılan tüm işlemler;
•   4857 Sayılı İş Kanunu’na göre İş Güvencesi ve kapsamı (İ.K. MADDE 18-19-20-21)
•   İş Güvencesi’nden yararlanma koşulları (Yargıtay Kararları Işığında)
•   Fesih bildirimine itiraz ve usulü (İ.K. MADDE 20
•   İşe iade davasının tüm süreçleri
•   Boşta geçen süre, işe başlatma tazminatının hesaplanması.
•   İşe iade kararlarında bordro süreçleri fark, kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması (Yargıtay Kararları Işığında)
•   İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri.
•   İşe iade kararlarında SGK uygulamaları

HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDROLAMA BORDRO EKRANI İLE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 
•   Brütten nete,  netten brüte,
•   Normal çalışanın bordro hesaplaması,
•   Emekli çalışanın bordro hesaplaması,
•   Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
•   Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
•   Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
•   Sendikalı çalışan, icra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu,
•   Yemek yardımı (kupon), çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu,
•   SGK tavanını aşan personelin bordrosu,
•   Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
•   Personele sağlanan hediye çeklerinin bordrosu
•   Personele sağlanan her türlü ayni nakdi yardım sağlanan personelin bordrosu
•   Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,
•   Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?

Eğitim Süresi: 2 gün

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamalı Bordro Uzmanlığı Eğitimi

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »