Yaşam Koçluğu Resmi Gazete İlanı Leave a comment

 

Meslek:

 

 

 

 

Seviye:

 

                                   

6[1]

 

Referans Kodu:

 

13UMS0318-6
 

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

 

Koçluk Platformu Derneği (KPD)

Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (UPKD)

 

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

 

MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi
 

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

 

22/5/2013 tarihli ve 2013/41 sayılı karar
 

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

 

29/6/2013 – 28692

 

Revizyon No:

 

 

00

 

                         EK-3 KOÇ (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI                       

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BEDEN DİLİ: Kişiler arası iletişimde yüz ifadeleri, mimikler, bakış, baş, el, kol, bacak, ayak, duruş biçimi, ses tonu, konuşma tarzı gibi bedensel iletilerin bütününü,

CANLANDIRMA: Uygun koçluk teknikleriyle müşterinin ulaşmak istediği hedef anını yaşamasını sağlamayı,

ETKİN DİNLEME: Müşterinin ifadelerinden sözlü ve sözsüz mesajlarını doğru biçimde alıp kendisine geri bildirim ve yansıtma yaparak iletmeyi,

GİZLİLİK POLİTİKASI: Koçluk sürecinde müşteriyle ilgili elde ettiği kişisel veya kurumsal özel bilgileri müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

GÖRÜŞME: Koçluk hizmetinin verildiği oturumların her birini,

GÜÇLÜ SORULAR: Müşterinin gelişim ve çözüm arayışında keşfetmesini, harekete geçmesini sağlayan ve düşünmeye sevk eden soruları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KOÇLUK GÜNDEMİ: Müşterinin görüşmelerde konuşmak ve netleştirmek istediği konuların her birini,

KOÇLUK HİZMETİ: İstenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve müşteri arasında kurulan planlı gelişim ilişkisini,

METAFOR: İfadelerin etkisini ve kolay anlaşılmasını sağlamak için ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılan kavramı,

MÜŞTERİ: Koçluk hizmetinin verildiği kişiyi,

VİZYON ÇALIŞMASI: Canlandırma veya ilgili diğer tekniklerle kişinin gelecekte yaşamak istediği koşul ve durumları tanımlamasına yönelik koçluk çalışmasını,

YAŞAM ÇEMBERİ: Müşterinin yaşam alanlarını birlikte tasvir etmek için kullanılan koçluk aracını, ifade eder.

 

 1. GİRİŞ

Koç (Seviye 6) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Koçluk Platformu Derneği (KPD) ve Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (UPKD) tarafından hazırlanmıştır.

Koç (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

 1. MESLEK TANITIMI

  • Meslek Tanımı

Koç (Seviye 6) ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Koç (Seviye 6), müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.

 • Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 2635 (Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları)

 • Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği.

Ayrıca, İSG ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

 • Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.

4857 sayılı İş Kanunu.

19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği.

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

 • Çalışma Ortamı ve Koşulları

Koç (Seviye 6), koçluk sürecine uygun nitelikte, çoğunlukla kapalı mekânlar ve ofis ortamında çalışır. Genellikle serbest meslek statüsünde hizmet verirler. Hizmet verdiği müşteriler bireysel ve/veya kurumsal olabilir. Mesleğe bağlı meslek hastalığı ve iş kazası riskleri azdır. İş gerekleri ve müşteri talepleri seyahat etmeyi gerektirebilir.

 • Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 

 1. MESLEK PROFİLİ
  • Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A İSG ve çevre güvenliğini sağlamak A.1 Güvenli çalışma ve kişisel güvenlik yöntemlerini takip etmek A.1.1 Araç, gereç ve ekipmanları talimatlara ve işyeri prosedürlerine uygun olarak kullanır.
A.1.2 İşyerinde meydana gelen kaza, yaralanma vb. olumsuz durumlarda temel acil durum prosedürlerini uygular.
A.1.3 Çalışma ortamının tehlikelerden uzak tutulmasına katkı sağlar.
A.1.4 İşyeri faaliyetlerinden kaynaklanan ve iş sağlığını tehlikeye düşürebilecek durumlara karşı ilgili mevzuata ve standartlara göre gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
A.2 Riskleri değerlendirmek A.2.1 Riskleri kontrol etmek için işyeri prosedürlerini takip eder.
A.2.2 Karşılaştığı risk etmenlerini veya karşılaşabileceği olası riskleri belirleyerek kayıt altına alır.
A.3 Acil durum prosedürlerini uygulamak A.3.1 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerine uygun hareket eder.
A.3.2 Acil çıkış veya kaçış ile ilgili periyodik eğitimlere, çalışmalara ve tatbikatlara katılır.
A.4 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak A.4.1 Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar.
A.4.2 Çevre kalitesinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik yapılan eğitimlere katılır.

 

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş organizasyonu yapmak

(Devamı var)

 

B.1 Verdiği hizmetleri tanıtmak B.1.1 Dijital ve basılı medya araçlarında mesleğini, kendisini ve hizmetlerini hedef kitlesi, ürün yelpazesi ve faaliyet alanlarına göre görünür kılar.
B.1.2 Potansiyel müşterilerle yüz yüze görüşmelerle müşteri ihtiyacına ve verdiği hizmetlere göre mesleğini ve hizmetlerini tanıtır.
B.1.3 Tanıtım dokümanlarını hedef kitlesi, ürün yelpazesi ve faaliyet alanlarına göre (El ilanı, broşür, kartvizit, sunu, internet sitesi vb.) hazırlar.
B.1.4 Toplantı, fuar, kongre vb. organizasyonlar aracılığıyla uzmanlık alanı, deneyimi, katılımcıların profiline göre ilişki ağını oluşturur.
B.2

 

Koçluk hizmeti için teklif ve sözleşme  sürecini yürütmek

 

B.2.1 Müşterinin talebi ve genel özellikleri hakkında bilgi almak için öngörüşme yapar.
B.2.2 Yaptığı öngörüşmeye göre hizmetin koşulları, mali yönü, olası zamanlama, hedefler, erteleme ve iptal koşulları, yer, içerik, ilkeler gibi konuları belirler.
B.2.3 Belirlediği konulardan yazılı şekilde teklif metnini mali ve hukuki kurallara uygun olarak hazırlar.
B.2.4 Hizmet alan taraftan koşullara dair teyit alarak gerekli değişiklikleri yapar.
B.2.5 Teklifte uzlaşılan içerik ve mali hukuki kurallara göre sözleşme metnini hazırlar.
B.2.6 Sözleşme taraf/tarafları ile teyitleşerek sözleşmeyi imza altına alır.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş organizasyonu yapmak

(Devamı var)

B.3 İş programı yapmak B.3.1 Kişisel takvimi ve müşterilerin koşullarına göre çalışma zamanlarını belirler.
B.3.2 Müşterilerle yaptığı sözleşme koşullarına göre görüşmeleri ve diğer koçluk faaliyetlerini çalışma zamanları dâhilinde takvimlendirir.
B.4 Çalışma ortamını ve materyalleri düzenlemek B.4.1 Çalışma ortamını yürütülecek koçluk faaliyetinin özelliğine göre düzenler.
B.4.2 Yürütülecek koçluk faaliyetine uygun çalışma materyallerini (Görsel, basılı malzeme, teknik donanım vb.) çalışma ortamında hazır bulundurur.
B.5 Hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak B.5.1 Hizmet süreçlerine dair teklif, görüşmeler, müşteriler, raporlar, anketler, şikâyetler, sözleşme gibi konuları kapsayacak şekilde kendi kayıt sistemini oluşturur.
B.5.2 Hizmet süreçlerine dair bilgi ve dokümanları kayıt sistemine uygun olarak kayıt altına alır.
B.5.3 Tuttuğu kayıtları oluşturduğu sisteme göre yedekleme de yaparak arşivler.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş organizasyonu yapmak B.6 Müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamak B.6.1 Koçluk hizmetlerine dair gizlilik politikalarını kişisel ve mahremiyet hakları ile yasal kurallar ve mesleki ilkelere göre belirler.
B.6.2 Gizlilik politikasını sözleşmede beyan eder.
B.6.3 Gizlilik kapsamındaki müşteri bilgileri için arşivinde dijital ve basılı olarak güvenlik önlemleri uygular.
B.6.4 Gizlilik kapsamında olup süresi dolan dijital ve basılı belgeleri gizliliği koruyacak şekilde yok eder.
B.7 Mali prosedürleri yürütmek B.7.1 Hizmetin mali değerini uzmanlığına, hizmet verdiği taraflara ve pazar koşullarına göre belirler.
B.7.2 Verdiği hizmetin bütçesini ve ödeme koşullarını müşteri koşullarına ve hizmetin niteliğine göre belirler.
B.7.3 Verdiği hizmetin faturalandırma ve vergilendirme işlemlerini yasal kurallara göre yürütür.
B.7.4 Mali prosedürlerin yasalara uygun olarak kayıt altına alınmasını sağlar.
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
 C Koçluk sürecini başlatmak C.1 Koçluk ilişkisini kurmak C.1.1 Müşterisi ile ilişkide etkin dinleme yöntemini kullanır.
C.1.2 Müşterinin beden dili yoluyla verdiği mesajları çözümler.
C.1.3 Koçluk sürecinde kendi beden dilini amaca uygun kullanır.
C.1.4 Koçluk gündeminin amacına uygun güçlü sorular sorar.
C.1.5 Müşteriden gelen iletilere ve amaca uygun geri bildirimler verir.
C.2 Müşteriyi tanımak C.2.1 Müşteri hakkında görüşme ve bilgi toplama tekniklerini kullanarak amaca uygun bilgiler toplar.
C.2.2 Kurumsal müşteriler için ilgili kurum kaynaklarından bilgi toplar.
C.2.3 Müşteriyi tanımaya yönelik (Yaşam çemberi, canlandırma, vizyon çalışması gibi) koçluk araç ve tekniklerini uygular.
C.2.4 Müşterinin özellikleri (Öğrenme biçimi, öğrenme engelleri, yaklaşımı, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve olanakları, riskli alanları, değerleri vb.) hakkında elde ettiği bilgileri değerlendirerek müşteri profilini oluşturur.
C.2.5 Müşterinin farklı hizmet ihtiyaçlarının olup olmadığını belirler ve ilgili uzmanlara yönelmesini önerir.
C.3 Koçluk anlaşması yapmak C.3.1 Müşteriyle ana çalışma teması, gelişim alanları, çalışma koşulları (Tarih, yer, görüşme sayısı vb.) konularında mutabakat sağlar.
C.3.2 Oluşturduğu mutabakat içeriğini müşteriye yazılı/sözlü olarak bildirir.

 

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D Koçluk sürecini yürütmek

(Devamı var)

D.1 Müşterinin hedeflerini belirlemesini desteklemek D.1.1 Müşterinin görüşme gündemini oluşturmasına yardımcı olur.
D.1.2 Müşterinin görüşme gündemi içeriğine göre uygun yöntemler kullanarak hedeflerini belirlemesine destek olur.
D.2 Müşterinin eylem planı oluşturmasına destek vermek D.2.1 Müşterinin hedeflerine bağlı olarak bulunduğu durum ve hedefine ulaşması için yapması gereken çalışmaları uygun teknik ve yöntemler kullanarak belirlemesini sağlar.
D.2.2 Yaptığı belirlemelere göre uygulama adımlarını öncelik sırasına koymasını sağlar.
D.2.3 Müşterinin eylem planını uygulama ve ilk adımı atma konusundaki kararlılığını uygun tekniklerle destekler.
D.3 Müşterinin eyleme geçmesini sağlamak D.3.1 Müşterinin oluşturduğu eylem planını, belirlediği adımlara göre takvimlendirme, söz alma, ödev verme ve takip etme yöntemleri ile uygulamasına destek olur.
D.3.2 Müşteriyi planını uygulamasında iyi örnek inceleme, geçmiş başarıları hatırlatma, hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme gibi teknik ve yöntemlerle özgüvenini arttırmasına destek olur.
D.3.3 Koşullarındaki ve beklentilerindeki değişimlere göre müşterinin hedef ve eylem planlarını yeniden düzenlemesine destek olur.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D Koçluk sürecini yürütmek D.4 Müşterinin ilerleme sürecini izlemek D.4.1 Eylem planındaki adımlara göre her görüşme başında bir önceki görüşmede aldığı kararlar, gerçekleştirdiği sonuçlar, varsa verilen ödevlerin sonuçları, hedefe bağlılık ve motivasyon durumu gibi konularda müşteri ile birlikte değerlendirme yapar.
D.4.2 Sürecin ilerleyen dönemlerinde; müşterinin çalışma teması ve hedeflerinin geçerliliği ve ilerleme durumu, koçluk sürecinden yararlanma ve devam durumu, koçluk yöntemlerinde değişiklik gerekip gerekmediği konularında müşteriyle birlikte ara değerlendirmeler yapar.
D.5 Koçluk sürecini sonlandırmak D.5.1 Koçluk sürecinin, müşteriden kaynaklanan herhangi bir nedenle (Mali, psikolojik sebepler ve müşterinin motivasyonu açısından veya koçun kendisi tarafından) sözleşmede belirlenen süreden önce sonlandırılması talebine/durumuna göre müşterinin geri bildirimini alır. 
D.5.2 Müşteriyle birlikte koçluk süreci hakkında belirlenen içerik, hedef ve eylem planının gerçekleşmesine ilişkin değerlendirme yapar.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E Koçluk hizmetinde kalite sağlamak E.1 Verdiği hizmetleri izlemek E.1.1 Verdiği koçluk hizmetlerinin türü, müşterileri, toplam saati gibi bilgileri kaydeder.
E.1.2 Mesleki hedefleri ile kayıt sonuçlarını karşılaştırarak kendi gelişimi için sonuçlar çıkarır.
E.1.3 Elde ettiği sonuçları mesleki gelişimi ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanır.
E.2 Özdeğerlendirme yapmak E.2.1 Her görüşme sonunda görüşme gündemi ve hedeflerine göre kendi performansını değerlendirir.
E.2.2 Koçluk sürecinin sonunda kendi performansını müşterilerindeki gelişime göre değerlendirir.

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F  

Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek

 

F.1 Bireysel mesleki gelişimini sağlamak F.1.1 Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kuruluşlar tarafından mesleki konulara ilişkin düzenlenen eğitim programlarını takip ederek katılır.
F.1.2 Meslek ve alandaki gelişmeleri ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarında kullanır.
F.1.3 Görevleriyle ilgili mevzuat ve norm değişikliklerini ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarında kullanır.
F.1.4 Kişisel kariyer hedeflerine göre kısa ve uzun dönemli mesleki gelişimini planlayarak uygular.
F.2 Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak F.2.1 Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunur.
F.2.2 Meslektaşlarının talebi halinde koçluk hizmetlerine dair mesleki ilke, konular ve koçluk sürecine yönelik görüş bildirir.
 • Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
 1. Bilgisayar ve temel ofis programları.
 2. İletişim araçları. (Telefon, tele-konferans sistemleri, faks, kablosuz internet erişim cihazları vb.)
 3. Kırtasiye malzemeleri.
 4. Koçluk kayıt ve değerlendirme araçları. (Ölçek, soru kağıdı, envanter, bilgi formları vb.)
 5. Ofis araçları. (Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı, evrak imha cihazı, hesap makinesi, kilit sistemi içeren evrak dolabı vb.)
 6. Optik/dijital kaydetme ve görüntüleme cihazları. (Video kamera, DVD vb.)
  • Bilgi ve Beceriler

 7. Analiz yapma becerisi.
 8. Araştırma yapma bilgi ve becerisi
 9. Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel bilgi ve beceri.
 10. Eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi.
 11. İhtiyaç analizi yapma becerisi.
 12. İletişim bilgi ve becerisi.
 13. Kalite bilgisi.
 14. Kaynak kullanma bilgi ve becerisi.
 15. Koçluk etik ve ilkeleri bilgisi.
 16. Koçluk yöntem ve teknikleri bilgisi.
 17. Metafor kullanma becerisi.
 18. Müşterinin hedef ve ihtiyaçlarına uygun koçluk yöntemleri uygulama becerisi.
 19. Örnek olay yöntemi kullanma bilgi ve becerisi.
 20. Planlama bilgi ve becerisi.
 21. Problem çözme bilgi ve becerisi.
 22. Raporlama bilgisi.
 23. Stres yönetimi becerisi.
 24. Temel davranış bilimleri bilgisi.
 25. Temel dokümantasyon bilgisi.
 26. Temel işletmecilik bilgisi.
 27. Temel kişilik değerlendirme araçları kullanma bilgisi.
 28. Zaman yönetimi becerisi.
  • Tutum ve Davranışlar

 1. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak.
 2. İSG ve çevre koruma önlemlerine uygun davranmak.
 3. Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak.
 4. Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
 5. Müşteri ile empati kurmak.
 6. Müşteriye karşı saygılı ve şeffaf olmak.
 7. Müşteriyi kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmemek.
 8. Müşteriyi önemsemek, önyargısız olarak “değişim ve gelişim”e inanmak.
 9. Müşteriyi yargılamamak.
 10. Tüketici haklarına özen göstermek.

 

 1. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Koç (Seviye 6) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

[1] Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (6) olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »