BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Leave a comment

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2 ve üstündeki binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda, bu sistemlerin yapılması zorunludur. Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludur. Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2’nin tasarımında kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat maliyetinin %10’nu geçmeyen uygulamalar yapılır.

Bir güneş enerjisi sisteminin güneş enerjisikazancı eğime ve kollektör yüzeyinin yönüne göre değişir.Eğimli yüzeylerde ışınım açısı ile ışınım şiddeti değiştiğinden elde edilen enerji miktarı da değişir. Işınım kollektör yüzeyine dik açıda düştüğünde, enerji miktarı maksimum olur.Eğim açısı a kollektör ile yatay düzlem arasındaki açıdır. 30° ile 45° arası eğim açılarının ideal oldukları pratikte denenmiştir. Türkiye için, yararlanma zaman aralığına bağlı olarak, 20° ile 60° arası bir eğim açısı uygundur.

KOLLEKTÖR EĞİMLERİ VE YÖNLERİ

Azimut açısıAzimut açısı, kollektör düzleminin güney yönünden olan sapmasını gösterir;güneye doğrultulmuş bir kollektörün azimut açısı = 0°’dır.Güneydoğu ile güneybatı arasında, 25 ile 70 ° arasındaki eğim açılarında bir güneş enerjisi sistemi için optimal enerji eldesi aralığı tanımlanabilir. Yön ve eğimin birbirlerine olan ilişkisi şekilden alınabilir.
Yatay düzlemle karşılaştırıldığında daha fazla veya az enerji üretilebilir.

IŞINIM YÜZEYİNE GÖRE GÖLGE DÜŞMESİ

Güneye doğru yönlendirilmiş bir kollektörden bakıldığında, güneydoğu ile güneybatı arasındaki alanın gölgesiz olmasına dikkat edilmelidir (yatay düzleme olan açısı maks. 20°).
Burada sistemin 20 yıldan uzun bir süre çalışacağı ve bu zaman içerisinde ağaçların da büyüyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

GÜNEŞ IŞINIMI

Direkt ısınım; Güneş ışınlarından atmosferi hiçbir engel olmaksızın geçen ve direkt olarak yeryüzüne düşen ışınımdır. Difüz ışınım ; bileşeni toz partikülleri ve gaz molekülleri tarafından yansıtılan veya absorbe edilip yeniden yansıtılan ve çeşitli yönlerde yeryüzüne ulasan ışınımdır. Yeryüzüne düsen toplam ısınım direkt ve difüz ışınım toplamından oluşmaktadır.

Türkiye cografi konumu nedeniyle sahip oldugu günes enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre sanslı durumdadır. Türkiye’nin en düşük yıllık toplam ışınıma sahip bölgesi Almanya’nın en yüksek ışınım alan bölgesinden daha fazla enerji potansiyeline sahiptir. Elde edilen faydalı enerji miktarı kollektörün kurulduğu yere de bağlıdır. Örneğin Adana’da yıllık toplam ışınım yaklaşık 1750 kWh/m2.yıl iken Rize’de yaklaşık 1400 kWh/m2.yıl olmaktadır.

Türkiye’nin en fazla günes enerjisi alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Türkiye’nin toplam günes enerjisi potansiyelinin aylara göre dagılımıTürkiye’nin yıllık güneşlenme süresi 2.640 saat = 7,2 saat/gün

SOLAR KARŞILAMA ORANI

Solar karşılama oranı, kullanma suyu ısıtması için gerekli olan yıllık enerjinin yüzdekaçının güneş enerjisi sistemi tarafından sağlanabileceğini gösterir.

Bir güneş enerjisi sistemi planlaması, verim ile solar karşılama oranı arasında iyi bir denge sağlanması demektir. Solar karşılama oranı ne kadar yüksek seçilirse, klasik enerjiden de o kadar tasarruf edilir. Diğer taraftan ise yaz aylarında kullanılmayan enerji miktarı artar ve kollektör verimi düşer. Ayrıca kollektör durma süreleri uzar ve her m2 kollektör yüzeyi için kazanılan enerji miktarı (kWh olarak) düşer. Absorber yüzeyi, yaz aylarında ısı fazlası üretilmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır.Solar karsılama oranına etki eden pek çok parametre bulunmaktadır.Bu parametrelerin birbirlerine olan etkileri Şekil de gösterilmistir.Referans sistem, sıcak su tüketimi 200 l/gün olan, Ankara’da 5 m2 düzlemsel kollektör yüzeyi bulunan, 45° çatı egimi ile güneye bakan ve 300 litrelik çift serpantinli boylerli bir sistemi karakterize etmektedir. Referans sistem %70’lik karsılama oranı sağlamaktadır.

SOLAR KARŞILAMA ORANINA GÖRE KOLLEKTÖR YÜZEYİ BELİRLENMESİ

Kullanma suyu ısıtmasında kullanılacak düzlemsel bir kollektöre ait çesitli solar karşılama oranlarına göre gerekli kollektör yüzeyleri belirlenmesi için hazırlanmış diyagram.
Farklı üreticilerin benzer diyagramları mevcuttur.Diyagram ; güneye bakan çatı , 45° çatı eğimine ve kullanma suyu sıcaklığına göre verilmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »