GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Leave a comment

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın sahip
olması gereken standartlar, test yöntemleri ve denetimi,
b) Güneş enerjisine dayalı veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı
kullanan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı
üretim miktarlarının denetimi,
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6
ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
c) Elektrik Üretim Şirketi: Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten ve
Kanunun 6/B maddesinden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiyi,
ç) Elektrik Üretim Tesisi: Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten ve üretim
lisansına sahip olan tesisi,
d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
e) Fotovoltaik (PV) modülü: Yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektriğe
dönüştüren yarıiletken modülleri,
f) Hibrit Tesis: Güneş enerjisi ile birlikte diğer yenilenebilir veya birincil enerji
kaynağı kullanan elektrik üretim tesisini,
g) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
ğ) PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezini,
h) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
ı) Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri (CSP): Güneş enerjisini toplayan ve
bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtları,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Standartlar, Test Yöntemleri ve Denetim

Standartlar ve test yöntemleri
MADDE 4 – (1) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin
projelendirilmesinde kristal veya ince film PV modülleri ile odaklamalı PV
modüllerinin;
a) Performans testleri ve tip kabulleri için TS EN 61215, TS EN 61646 ve TS EN
62108 standartları,
b) Emniyet testleri için TS EN 61730 standardı,
uygulanır.
(2) CSP sistemlerde ısıl (termal) performans TÜBİTAK tarafından kurulum
yerinde yapılır ve Bakanlığa rapor edilir.
Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim miktarlarının denetimi

MADDE 5 – (1) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde veya güneş
enerjisi ile birlikte diğer yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağı kullanan hibrit
tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi
üretim miktarı EİE tarafından aşağıdaki şekilde denetlenir.
a) Güneş enerjisi kullanan elektrik üretim tesislerinde, aşağıdaki verileri elektronik
ortamda EİE’nin kontrol merkezine gönderen izleme sistemlerinin bulundurulması şartı
aranır. Buna ilişkin usul ve esaslar EİE tarafından belirlenerek mevcut internet
sayfasında yayımlanır.
1) Tesisteki yatay düzleme gelen toplam güneş radyasyonu ile güneş panellerinin
yüzeyine gelen güneş radyasyonunu,
2) Tesis alanının yerden en fazla 10 metre yüksekliğindeki rüzgâr hızını,
3) İnvertörler ile birlikte güneş panellerinin anlık üretim durumlarını,
4) İnvertör çıkışlarında bulunan ve tesis trafosuna verilen elektrik enerjisini,
5) Diğer yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağını kullanan tesislerde
üretilen elektrik veya ısı enerjisini gösteren gerçek zamanlı ölçüm bilgileri.
b) Elektrik üretim şirketi her yıl Aralık ayı içerisinde, tesisteki her bir güneş paneli
ile tesis bütününün güneş enerjisine dayalı olarak üretebileceği elektrik enerjisi
miktarlarını, tesise gelebilecek güneş radyasyonuna ve rüzgar hızına bağlı olarak EİE’ye
sunar.
c) EİE, (a) ve (b) bentleri kapsamındaki bilgileri değerlendirerek tesis yerinde
inceleme yapabilir.
(2) EİE, hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine
dayalı elektrik enerjisi üretim miktarını her fatura dönemi için PMUM’a bildirir.
(3) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde Bakanlığın onayladığı
güneş enerjisine dayalı elektrik üretim projesi dışında farklı bir enerji kaynağının
kullanıldığı tespit edildiği takdirde, EİE Bakanlık ile EPDK’ya durumu bildirir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »